ผู้อำนวยการ

นายณรงค์  แผ้วพลสง
ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1

หลักการทำงาน

"สำนึกและตระหนักในหน้าที่  คือความดีของข้าราชการ"

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


ข้อมูลและสารสนเทศ

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สำรวจการขอยกเว้นไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ 04 ธันวาคม 2556
ประชาสัมพันธ์การประกวดกิจกรรม "วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต" 04 ธันวาคม 2556
การสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ 04 ธันวาคม 2556
เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน 03 ธันวาคม 2556
การจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2555 03 ธันวาคม 2556
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557(ด่วนที่สุด) 03 ธันวาคม 2556
การตรวจสอบข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 03 ธันวาคม 2556
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม 03 ธันวาคม 2556
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย 02 ธันวาคม 2556
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 02 ธันวาคม 2556
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 02 ธันวาคม 2556
การจัดทำข้อมูลนักเรียนระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Dmc) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 28 พฤศจิกายน 2556
ขอเชิญร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ " เรื่องนิทาานพื้นบ้านและตำนาน " 28 พฤศจิกายน 2556
โครงการสวัสดิการพิเศษคุ้มครองขีวิตครูบุคคลากรทางการศึกษาและคู่สมรส 28 พฤศจิกายน 2556
ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษา 28 พฤศจิกายน 2556
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 27 พฤศจิกายน 2556
แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการเพื่อรับรองสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัย 27 พฤศจิกายน 2556
เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2557 27 พฤศจิกายน 2556
แนวทางการลดสัดส่วนสายสามัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 27 พฤศจิกายน 2556
นโยบายและแนวปฏิบัติการดำเนินงานตามนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา:สามัญศึกษา 27 พฤศจิกายน 2556
ประชาสัมพันธ์งานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. 26 พฤศจิกายน 2556
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 25 พฤศจิกายน 2556
การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 25 พฤศจิกายน 2556
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 25 พฤศจิกายน 2556
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนปริญญาโท 25 พฤศจิกายน 2556
ขอความร่วมมือดำเนินงานก้าวสู่ "อำเภออนามัยการเจริญพันธ์" 22 พฤศจิกายน 2556
การมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๖ 22 พฤศจิกายน 2556
ติดตามสำเนาสมุดบัญชีแสดงยอดเงินทุนการศึกษาและเอกสารของนักเรียนทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 22 พฤศจิกายน 2556
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ 20 พฤศจิกายน 2556
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2556
การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ 20 พฤศจิกายน 2556
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ 20 พฤศจิกายน 2556
ด่วนที่สุด ขอข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอัตราจ้างตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบรายงานข้อมูล 20 พฤศจิกายน 2556
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน 20 พฤศจิกายน 2556
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ 20 พฤศจิกายน 2556
การประชุมสัมนารวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 20 พฤศจิกายน 2556
โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา และวัฒนธรมไทย-วิสคอนชิน ประจำปี ๒๕๕๗ 19 พฤศจิกายน 2556
การรับ - ส่งหนังสือราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 19 พฤศจิกายน 2556
เรียนเชิญเตรียมการประชุมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 19 พฤศจิกายน 2556
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 - 2555 18 พฤศจิกายน 2556
การจัดสัมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11 " สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน " 18 พฤศจิกายน 2556
แจ้งแนวทางการเปิดบัญชีเพื่อรับทุนมูลนิธิบิ๊กซี 15 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556 - แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวฯ 70 % ภาคเรียนที่ 2/2556 14 พฤศจิกายน 2556
เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน 14 พฤศจิกายน 2556
แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับอนุมัติทุนมูลนิธิบิ๊กซี ประจำปีการศึกษา 2556 13 พฤศจิกายน 2556
การยกเลิกคำสั่งและซักซ้อมความเข้าใจในการใช้เงินรายได้สถานศึกษา 13 พฤศจิกายน 2556
แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 13 พฤศจิกายน 2556
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2555 12 พฤศจิกายน 2556
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 ค่าตอบแทนครูขั้นวิกฤติและนักการภารโรง 07 พฤศจิกายน 2556
การจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานแทนครูเพื่อทำหน้าที่ธุรการ(โครงการคืนครูให้นักเรียน) 04 พฤศจิกายน 2556
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรททางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 04 พฤศจิกายน 2556
มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 04 พฤศจิกายน 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 01 พฤศจิกายน 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 01 พฤศจิกายน 2556
ขอเชิญชวนเข้าอบรมปฏิบัติธรรม 01 พฤศจิกายน 2556
เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน 24 ตุลาคม 2556
การคัดเลือกครูดีเด่นแห่งประเทศไทย รอบที่ 1 21 ตุลาคม 2556
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สายผู้สอน) ประจำปี 2556 (1-15 สิงหาคม) 17 ตุลาคม 2556
ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับระบบตำแหน่งเดิมสู่่ระบบใหม่ เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานการเงินและบัญชี สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 16 ตุลาคม 2556
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 11 ตุลาคม 2556
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2557 11 ตุลาคม 2556
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) 10 ตุลาคม 2556
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (สายงานการสอน และสายบริหารสถานศึกษา) 08 ตุลาคม 2556
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 08 ตุลาคม 2556
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ(สายงานการสอนและสายบริหารสถานศึกษา) 08 ตุลาคม 2556
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับระบบตำแหน่งเดิมสู่ระบบใหม่ เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งประเภทวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการเงินและบัญชี สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 08 ตุลาคม 2556
แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับหนังสือแจ้งผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 04 ตุลาคม 2556
การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 04 ตุลาคม 2556
การสอบ O-net ปีการศึกษา 2556 04 ตุลาคม 2556
ขอให้โรงเรียนออกคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ 03 ตุลาคม 2556
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) 02 ตุลาคม 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 02 ตุลาคม 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 02 ตุลาคม 2556
แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับหนังสือแจ้งผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 01 ตุลาคม 2556
ระงับการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐชั่วคราว 27 กันยายน 2556
เชิญประชุม 26 กันยายน 2556
การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ 26 กันยายน 2556
การให้ความช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบอุทกภัย 25 กันยายน 2556
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 25 กันยายน 2556
รับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับระบบตำแหน่งเดิมสู่ระบบตำแหน่งใหม่ เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งประเภทวิชาการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการเงินและบัญชี สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 25 กันยายน 2556
ประกาศด่วน "การรายงานภาวะน้ำท่วม" พร้อมเอกสารแนบ 23 กันยายน 2556
รายงานสภาวะอุทกภัยน้ำท่วม สพป.สร 1 23 กันยายน 2556
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2556 ปัจจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2556 20 กันยายน 2556
ครูอัตราจ้างงบ SP2 17 กันยายน 2556
เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน 17 กันยายน 2556
ซ้อมความเข้าใจการเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) 10 กันยายน 2556
การประเมินการพัฒนาสมรรถนะครู หลังการอบรมตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring) 10 กันยายน 2556
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2556) 10 กันยายน 2556
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ 09 กันยายน 2556
ขอข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 05 กันยายน 2556
ด่วนมาก (ฉบับแก้ไข) แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ E-Office ตามตารางที่กำหนด(5-13กันยายน2556) 05 กันยายน 2556
ขอให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูฯที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายงานข้อมูล 05 กันยายน 2556
หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2554 04 กันยายน 2556
แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับหนังสือแจ้งผลการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 02 กันยายน 2556
ด่วนที่สุด เชิญตัวแทนเครือข่ายเข้ารับฟังคำชี้แจงและอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ e-office ในวันที่ 2 กันยายน 2556 31 สิงหาคม 2556
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามในคำสั่งปรับเงินเดือนตามวุฒิ(ปริญญาโท) 30 สิงหาคม 2556
ขอเปลี่ยนแปลงการนำส่งข้อมูล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 30 สิงหาคม 2556
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลุูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) 27 สิงหาคม 2556
การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู 27 สิงหาคม 2556
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2555 (5 ธันวาคม 2555) 27 สิงหาคม 2556