ผู้อำนวยการ

นายณรงค์  แผ้วพลสง
ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1

หลักการทำงาน

"สำนึกและตระหนักในหน้าที่  คือความดีของข้าราชการ"เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2558 13 ตุลาคม 2557
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา (ยื่นคำร้องขอย้าย 1-15 สิงหาคม) 10 ตุลาคม 2557
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครุชำนาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ 07 ตุลาคม 2557
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการกรณีครบเกษียณอายุ 03 ตุลาคม 2557
คำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ 01 ตุลาคม 2557
กำหนดการเข้าเฝ้าฯของครูอาวุโส ประจำปี 2556 30 กันยายน 2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งไฟล์แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้บริหารและครูปลายทาง 25 กันยายน 2557
การจ้างครูอาจารย์ชาวต่างชาติของสถานศึกษา 24 กันยายน 2557
การจ้างครูอาจารย์ชาวต่างชาติของสถานศึกษา 24 กันยายน 2557
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 16 กันยายน 2557
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training 16 กันยายน 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 16 กันยายน 2557
โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูล ด้านโอกาสทางการศึกษา ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES ) 15 กันยายน 2557
บัญชีจัดสรรการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูปลายทาง 12 กันยายน 2557
การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 12 กันยายน 2557
ซ้อมความเข้าใจการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) 12 กันยายน 2557
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 08 กันยายน 2557
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 08 กันยายน 2557
ดาวน์โหลดคู่มือเอกสารประกอบการอบรมการสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม 05 กันยายน 2557
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 05 กันยายน 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 05 กันยายน 2557
การแก้ไขคำสั่งลูกจ้างประจำ 19 สิงหาคม 2557
รับวุฒิบัตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 18 สิงหาคม 2557
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ 2557 13 สิงหาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก 08 สิงหาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ 08 สิงหาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล 08 สิงหาคม 2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 1/2557 08 สิงหาคม 2557
เชิญประชุมรับฟังการปฏิรูปการศึกษาไทยและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแบบเบ็ดเสร็จและสร้างสรรค์ 08 สิงหาคม 2557
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว"วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๗ 07 สิงหาคม 2557
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2557 06 สิงหาคม 2557
เปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 35 (วิเศษพล) 06 สิงหาคม 2557
แต่งตั้งลูกจ้างประจำ 06 สิงหาคม 2557
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ 06 สิงหาคม 2557
โครงการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น 04 สิงหาคม 2557
ย้ายระหว่างเขต 1 - 15 กพ.57 01 สิงหาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล 30 กรกฎาคม 2557
หลักเกณฑ์และประกาศโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557 30 กรกฎาคม 2557
การพิจารณาเสนอชื่อหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 30 กรกฎาคม 2557
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2557 (1-15 สิงหาคม) 29 กรกฎาคม 2557
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2557 (1-15 สิงหาคม) 29 กรกฎาคม 2557
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 (1-15 สิงหาคม) 29 กรกฎาคม 2557
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ 25 กรกฎาคม 2557
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 คร้ังที่ 1 (1-15 กุมภาพันธ์) 25 กรกฎาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก 25 กรกฎาคม 2557
การประชุมเชิงวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 22 กรกฎาคม 2557
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 16 กรกฎาคม 2557
การเร่งรัดให้การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 16 กรกฎาคม 2557
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 16 กรกฎาคม 2557
การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของชาวต่างประเทศ 16 กรกฎาคม 2557
ขอรายชื่อผู้สละชีพเพื่อชาติ ประจำปี 2557 04 กรกฎาคม 2557
การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 04 กรกฎาคม 2557
การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน 26 มิถุนายน 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 26 มิถุนายน 2557
แก้ไขประกาศการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพแดละมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 26 มิถุนายน 2557
การซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ 26 มิถุนายน 2557
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 20 มิถุนายน 2557
ข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 19 มิถุนายน 2557
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ.2557 11 มิถุนายน 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 09 มิถุนายน 2557
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง (1 มกราคม 2557) 06 มิถุนายน 2557
การพัฒนาครูดนตรีประจำการ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 02 มิถุนายน 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 29 พฤษภาคม 2557
การสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุพิเศษ 29 พฤษภาคม 2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2557 28 พฤษภาคม 2557
ขอความร่วมมือโครงการประกวดเรื่องสั้นของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน 28 พฤษภาคม 2557
การอบรมสัมมนาโครงการเสริมสร้างสุขภาพและบุคลากรทางการศึกษาใน 4 ภูมิภาค 27 พฤษภาคม 2557
การทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 26 พฤษภาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือกนักเรียนที่ประสพอัคีภัย 26 พฤษภาคม 2557
การพัฒนาบุคคลกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 26 พฤษภาคม 2557
การจัดสวัสิดการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ 26 พฤษภาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพออกกำลังกาย 23 พฤษภาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพเด็ก 23 พฤษภาคม 2557
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ "ชีวิตใหม่ ๒" 23 พฤษภาคม 2557
ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานปี 2557 23 พฤษภาคม 2557
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 23 พฤษภาคม 2557
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด 23 พฤษภาคม 2557
การสนับสนุนงบประมาณการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปีงบประมาณ 2557 23 พฤษภาคม 2557
การต่ออายุใบอนุญาตวิชาชีพทางการศึกษา 22 พฤษภาคม 2557
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว่าง เพิ่มเติม 21 พฤษภาคม 2557
แผนปฏิบัติการประจำปี...2557(ฉบับร่าง) 21 พฤษภาคม 2557
เกณฑ์การประกวดโครงงานครั้งที่ 12/57 20 พฤษภาคม 2557
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 20 พฤษภาคม 2557
การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ที่ 3 ประจำปี 2557 20 พฤษภาคม 2557
สำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 20 พฤษภาคม 2557
การจัดทำบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 20 พฤษภาคม 2557
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาครูที่ได้รับทุนครูพันธุ์ใหม่/ครูมืออาชีพ 20 พฤษภาคม 2557
การสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารสถานศึกษา 28 เมษายน 2557
เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน AEC 23 เมษายน 2557
โครงการเสิรมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 4 ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2557 23 เมษายน 2557
มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน, รับผิดชอบเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ, รักษาราชการแทน, รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ แทน ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 22 เมษายน 2557
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 21 เมษายน 2557
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 17 เมษายน 2557
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2557 09 เมษายน 2557
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2557 09 เมษายน 2557
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) 08 เมษายน 2557
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) 03 เมษายน 2557
การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) 03 เมษายน 2557
การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) 02 เมษายน 2557
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง (ว 21) 02 เมษายน 2557