ผู้อำนวยการ

นายณรงค์  แผ้วพลสง
ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1

หลักการทำงาน

"สำนึกและตระหนักในหน้าที่  คือความดีของข้าราชการ"


เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


ข้อมูลและสารสนเทศ

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ.2557 11 มิถุนายน 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 09 มิถุนายน 2557
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง (1 มกราคม 2557) 06 มิถุนายน 2557
การพัฒนาครูดนตรีประจำการ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 02 มิถุนายน 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 29 พฤษภาคม 2557
การสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุพิเศษ 29 พฤษภาคม 2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2557 28 พฤษภาคม 2557
ขอความร่วมมือโครงการประกวดเรื่องสั้นของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน 28 พฤษภาคม 2557
การอบรมสัมมนาโครงการเสริมสร้างสุขภาพและบุคลากรทางการศึกษาใน 4 ภูมิภาค 27 พฤษภาคม 2557
การทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 26 พฤษภาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือกนักเรียนที่ประสพอัคีภัย 26 พฤษภาคม 2557
การพัฒนาบุคคลกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 26 พฤษภาคม 2557
การจัดสวัสิดการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ 26 พฤษภาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพออกกำลังกาย 23 พฤษภาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพเด็ก 23 พฤษภาคม 2557
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ "ชีวิตใหม่ ๒" 23 พฤษภาคม 2557
ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานปี 2557 23 พฤษภาคม 2557
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 23 พฤษภาคม 2557
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด 23 พฤษภาคม 2557
การสนับสนุนงบประมาณการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปีงบประมาณ 2557 23 พฤษภาคม 2557
การต่ออายุใบอนุญาตวิชาชีพทางการศึกษา 22 พฤษภาคม 2557
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว่าง เพิ่มเติม 21 พฤษภาคม 2557
แผนปฏิบัติการประจำปี...2557(ฉบับร่าง) 21 พฤษภาคม 2557
เกณฑ์การประกวดโครงงานครั้งที่ 12/57 20 พฤษภาคม 2557
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 20 พฤษภาคม 2557
การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ที่ 3 ประจำปี 2557 20 พฤษภาคม 2557
สำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 20 พฤษภาคม 2557
การจัดทำบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 20 พฤษภาคม 2557
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาครูที่ได้รับทุนครูพันธุ์ใหม่/ครูมืออาชีพ 20 พฤษภาคม 2557
การสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารสถานศึกษา 28 เมษายน 2557
เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน AEC 23 เมษายน 2557
โครงการเสิรมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 4 ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2557 23 เมษายน 2557
มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน, รับผิดชอบเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ, รักษาราชการแทน, รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ แทน ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 22 เมษายน 2557
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 21 เมษายน 2557
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 17 เมษายน 2557
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2557 09 เมษายน 2557
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2557 09 เมษายน 2557
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) 08 เมษายน 2557
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) 03 เมษายน 2557
การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) 03 เมษายน 2557
การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) 02 เมษายน 2557
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง (ว 21) 02 เมษายน 2557
โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา 31 มีนาคม 2557
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 25 มีนาคม 2557
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2558 24 มีนาคม 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 21 มีนาคม 2557
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 19 มีนาคม 2557
ตัวอย่างการแต่งกายถ่ายรูปสำหรับติดบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ 19 มีนาคม 2557
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 19 มีนาคม 2557
รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1 19 มีนาคม 2557
โครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 4 ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2557 19 มีนาคม 2557
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 19 มีนาคม 2557
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2557 19 มีนาคม 2557
การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝันปีงบประมาณ 2557 17 มีนาคม 2557
ซ้อมความเข้าใจการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) 17 มีนาคม 2557
มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 17 มีนาคม 2557
ขอเปลี่ยนแปลงโควตาลูกจ้างประจำ 17 มีนาคม 2557
โครงการ " มหกรรมตลาดนัดความรู้ เมืองลีงวิชาการ " 11 มีนาคม 2557
การประชุมขยายผลการใช้โปรแกรมรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ด้วยระบบประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ฟ 11 มีนาคม 2557
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงานสำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม(เพิ่มเติม) 11 มีนาคม 2557
การรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2557 บนเว็บไซต์ 07 มีนาคม 2557
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียนปีการศึกษา 2557 07 มีนาคม 2557
กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีและคำขวัญหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก" 07 มีนาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมกีฬาสำหรับเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ประจำปี2557 07 มีนาคม 2557
ติดตามเอกสารของนักเรียนทุนเก่าประจำปีการศึกษา 2557 07 มีนาคม 2557
ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 06 มีนาคม 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 06 มีนาคม 2557
สถานศึกษาที่ยังไม่รายงานการดำเนินงานโครงการ Tobenumber one ปีงบประมาณ 2557 05 มีนาคม 2557
รักสมัครเด็กกำพร้าเด็กยากจนให้เรียนต่อและฝึกอาชีพ 05 มีนาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการ"เยาชนสร้างสรรค์ประชาธิปไตยร่วมใจพัฒนา" 05 มีนาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการ"เยาชนสร้างสรรค์ประชาธิปไตยร่วมใจพัฒนา" (2) 05 มีนาคม 2557
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 21) 03 มีนาคม 2557
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพิเศษ 25 กุมภาพันธ์ 2557
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2557 25 กุมภาพันธ์ 2557
ปฏิทินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ 24 กุมภาพันธ์ 2557
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) 18 กุมภาพันธ์ 2557
การสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 12 กุมภาพันธ์ 2557
การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ตำแหน่งครูผู้สอน) 11 กุมภาพันธ์ 2557
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 11 กุมภาพันธ์ 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อวิทยฐานะ 10 กุมภาพันธ์ 2557
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 (1-15 สิงหาคม) 10 กุมภาพันธ์ 2557
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 06 กุมภาพันธ์ 2557
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 (1-15 สิงหาคม) 04 กุมภาพันธ์ 2557
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (1-15 กุมภาพันธ์) 31 มกราคม 2557
แต่งตั้งลูกจ้างประจำ 30 มกราคม 2557
การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 30 มกราคม 2557
บัญชีรายละเอียดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สายผู้สอน) ที่ได้รับการพิจารณาย้าย ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 30 มกราคม 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 29 มกราคม 2557
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 21 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 (ฉบับแก้ไข) 29 มกราคม 2557
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 21 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 28 มกราคม 2557
ปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 2557 23 มกราคม 2557
การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 23 มกราคม 2557
โครงการอบรมสัมนาวินัยและราชการใสสะอาด 21 มกราคม 2557
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 (1-15 สิงหาคม) 20 มกราคม 2557
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 20 มกราคม 2557
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง เพิ่มเติม 15 มกราคม 2557
การจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 มกราคม 2557
แจ้งการรับหนังสือผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(กรณีปรับปรุง) 13 มกราคม 2557
บัญชีรายละเอียดของข้าราชการครูฯ(สายผู้สอน) ที่ได้รับการพิจารณาย้าย 10 มกราคม 2557
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 09 มกราคม 2557