ผู้อำนวยการ


นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1

หลักการทำงาน

"สำนึกและตระหนักในหน้าที่  คือความดีของข้าราชการ"

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เครือข่ายฯศีขรภูมิ 
 

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญ 10 มิถุนายน 2558
การใช้อัตราว่างของพนักงานราชการหรืออัตราจ้าง 05 มิถุนายน 2558
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 05 มิถุนายน 2558
รับวุฒิบัตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ 04 มิถุนายน 2558
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) ประจำปีการศึกษา 2558 04 มิถุนายน 2558
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 02 มิถุนายน 2558
โครงการ"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559 26 พฤษภาคม 2558
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2558 26 พฤษภาคม 2558
เรื่องยกเลิกคำสั่งการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าหรือสูงกว่าขั้นสูง 26 พฤษภาคม 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยะฐานะ 25 พฤษภาคม 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 25 พฤษภาคม 2558
การให้ทุนการศึกษาภาษาจีน 25 พฤษภาคม 2558
การดำเนิการทางวินัยและทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ 18 พฤษภาคม 2558
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 18 พฤษภาคม 2558
การคุ้มครองป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิด 12 พฤษภาคม 2558
โครงการ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น 08 พฤษภาคม 2558
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ 01 พฤษภาคม 2558
รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง (ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ) โรงเรียนบ้านตรมไพร 29 เมษายน 2558
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ครั้งที่ 2 24 เมษายน 2558
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 21 เมษายน 2558
การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 10 เมษายน 2558
โครงการสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถช่วยปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล 07 เมษายน 2558
ร้องเรียน 07 เมษายน 2558
การประชาสัมพันธ์ประกาศคุรุสภา เรื่องการคัดเลือกครุูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 03 เมษายน 2558
รับวุฒิบัตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ 01 เมษายน 2558
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558 01 เมษายน 2558
เอกสารร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 31 มีนาคม 2558
คู่มือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน TEPE Online 27 มีนาคม 2558
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 มีนาคม 2558
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา 24 มีนาคม 2558
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างมาปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 12 มีนาคม 2558
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2) 24 มีนาคม 2558
หลักเกณฑ์การให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 11 มีนาคม 2558
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 มีนาคม 2558
การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ 19 มีนาคม 2558
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18 มีนาคม 2558
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2558 18 มีนาคม 2558
รายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีงบประมาณ 2558 06 มีนาคม 2558
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 16 มีนาคม 2558
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 05 มีนาคม 2558
การประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิ่ดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี 2558 09 มีนาคม 2558
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย 27 กุมภาพันธ์ 2558
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 06 มีนาคม 2558
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของดันดับ 06 มีนาคม 2558
ประชาสัมพันธุ์การจัดงาน"มหกรรมวิชาการธุรการโรงเรียน และกีฬาธุรการสัมพันธ์ สพฐ.เกมส์ ครั้่งที่ ๑" 06 มีนาคม 2558
ประการศรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 25 กุมภาพันธ์ 2558
การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 03 มีนาคม 2558
รายชื่อผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วันที่ 3 มีนาคม 2558 02 มีนาคม 2558
โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2558 02 มีนาคม 2558
รายชื่อผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 26 กุมภาพันธ์ 2558
รายชื่อผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมสมทบทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.สุรินทร์ เขต 1 25 กุมภาพันธ์ 2558
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 25 กุมภาพันธ์ 2558
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2558 24 กุมภาพันธ์ 2558
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) 24 กุมภาพันธ์ 2558
การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 23 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ ประจำปี 2556 18 กุมภาพันธ์ 2558
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 17 กุมภาพันธ์ 2558
การจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์ และวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 กุมภาพันธ์ 2558
เอกสารการใช้เงินนอกงบประมาณ(รายได้สถานศึกษา)ในการเดินทางไปต่างประเทศ 16 กุมภาพันธ์ 2558
การจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปี 2558(เพิ่มเติม) 16 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผุ้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภทวิชาการ)และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษลงมา 16 กุมภาพันธ์ 2558
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยปี 2558 13 กุมภาพันธ์ 2558
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษาประจำปี 2558 มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ 12 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถช่วยปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล 11 กุมภาพันธ์ 2558
การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 10 กุมภาพันธ์ 2558
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2558 10 กุมภาพันธ์ 2558
ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยพุทธศักราช 2558 10 กุมภาพันธ์ 2558
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 05 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ 05 กุมภาพันธ์ 2558
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสาวนาวิชาการ 03 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 03 กุมภาพันธ์ 2558
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 (1-15 สิงหาคม) 03 กุมภาพันธ์ 2558
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 (คร้ังที่ 2 (1-15 สิงหาคม) 03 กุมภาพันธ์ 2558
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 03 กุมภาพันธ์ 2558
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 03 กุมภาพันธ์ 2558
แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน 03 กุมภาพันธ์ 2558
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (1-15 กุมภาพันธ์) 29 มกราคม 2558
สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 27 มกราคม 2558
ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 มกราคม 2558
เผยแพร่แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ ชั้น ป.6 ,ม.3,ม.6 เตรียมความพร้อมสอบตามโครงสร้างสอบ O-NET ปี 57 สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. 22 มกราคม 2558
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สร.1 21 มกราคม 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 21 มกราคม 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 21 มกราคม 2558
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 21 มกราคม 2558
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษา 15 มกราคม 2558
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 14 มกราคม 2558
มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน, ปฏิบัติราชการแทน, รับผิดชอบเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 13 มกราคม 2558
การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 มกราคม 2558
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 13 มกราคม 2558
ตารางประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดที่ ๑ 07 มกราคม 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 05 มกราคม 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 05 มกราคม 2558
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ 16 ธันวาคม 2557
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 15 ธันวาคม 2557
ขอความร่วมมือเสนอชื่อ "ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน 12 ธันวาคม 2557
การพัฒนาครูด้วยระบบ Obecittraining ออนไลน์ 11 ธันวาคม 2557
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ธันวาคม 2557
ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทร้พย์ครูสุรินทร์ จำกัด 08 ธันวาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา 08 ธันวาคม 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 26 พฤศจิกายน 2557