ผู้อำนวยการ

นายณรงค์  แผ้วพลสง
ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1

หลักการทำงาน

"สำนึกและตระหนักในหน้าที่  คือความดีของข้าราชการ"เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


ข้อมูลและสารสนเทศ

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ 2557 13 สิงหาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก 08 สิงหาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ 08 สิงหาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล 08 สิงหาคม 2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 1/2557 08 สิงหาคม 2557
เชิญประชุมรับฟังการปฏิรูปการศึกษาไทยและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแบบเบ็ดเสร็จและสร้างสรรค์ 08 สิงหาคม 2557
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว"วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๗ 07 สิงหาคม 2557
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2557 06 สิงหาคม 2557
เปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 35 (วิเศษพล) 06 สิงหาคม 2557
แต่งตั้งลูกจ้างประจำ 06 สิงหาคม 2557
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ 06 สิงหาคม 2557
โครงการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น 04 สิงหาคม 2557
ย้ายระหว่างเขต 1 - 15 กพ.57 01 สิงหาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล 30 กรกฎาคม 2557
หลักเกณฑ์และประกาศโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557 30 กรกฎาคม 2557
การพิจารณาเสนอชื่อหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 30 กรกฎาคม 2557
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2557 (1-15 สิงหาคม) 29 กรกฎาคม 2557
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2557 (1-15 สิงหาคม) 29 กรกฎาคม 2557
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 (1-15 สิงหาคม) 29 กรกฎาคม 2557
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ 25 กรกฎาคม 2557
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 คร้ังที่ 1 (1-15 กุมภาพันธ์) 25 กรกฎาคม 2557
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก 25 กรกฎาคม 2557
การประชุมเชิงวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 22 กรกฎาคม 2557
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 16 กรกฎาคม 2557
การเร่งรัดให้การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 16 กรกฎาคม 2557
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 16 กรกฎาคม 2557
การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของชาวต่างประเทศ 16 กรกฎาคม 2557
ขอรายชื่อผู้สละชีพเพื่อชาติ ประจำปี 2557 04 กรกฎาคม 2557
การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 04 กรกฎาคม 2557
การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน 26 มิถุนายน 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 26 มิถุนายน 2557
แก้ไขประกาศการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพแดละมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 26 มิถุนายน 2557
การซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ 26 มิถุนายน 2557
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 20 มิถุนายน 2557
ข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 19 มิถุนายน 2557
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ.2557 11 มิถุนายน 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 09 มิถุนายน 2557
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง (1 มกราคม 2557) 06 มิถุนายน 2557
การพัฒนาครูดนตรีประจำการ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 02 มิถุนายน 2557
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 29 พฤษภาคม 2557
การสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุพิเศษ 29 พฤษภาคม 2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2557 28 พฤษภาคม 2557
ขอความร่วมมือโครงการประกวดเรื่องสั้นของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน 28 พฤษภาคม 2557
การอบรมสัมมนาโครงการเสริมสร้างสุขภาพและบุคลากรทางการศึกษาใน 4 ภูมิภาค 27 พฤษภาคม 2557
การทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 26 พฤษภาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือกนักเรียนที่ประสพอัคีภัย 26 พฤษภาคม 2557
การพัฒนาบุคคลกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 26 พฤษภาคม 2557
การจัดสวัสิดการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ 26 พฤษภาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพออกกำลังกาย 23 พฤษภาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพเด็ก 23 พฤษภาคม 2557
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ "ชีวิตใหม่ ๒" 23 พฤษภาคม 2557
ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานปี 2557 23 พฤษภาคม 2557
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 23 พฤษภาคม 2557
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด 23 พฤษภาคม 2557
การสนับสนุนงบประมาณการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปีงบประมาณ 2557 23 พฤษภาคม 2557
การต่ออายุใบอนุญาตวิชาชีพทางการศึกษา 22 พฤษภาคม 2557
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว่าง เพิ่มเติม 21 พฤษภาคม 2557
แผนปฏิบัติการประจำปี...2557(ฉบับร่าง) 21 พฤษภาคม 2557
เกณฑ์การประกวดโครงงานครั้งที่ 12/57 20 พฤษภาคม 2557
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 20 พฤษภาคม 2557
การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ที่ 3 ประจำปี 2557 20 พฤษภาคม 2557
สำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 20 พฤษภาคม 2557
การจัดทำบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 20 พฤษภาคม 2557
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาครูที่ได้รับทุนครูพันธุ์ใหม่/ครูมืออาชีพ 20 พฤษภาคม 2557
การสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารสถานศึกษา 28 เมษายน 2557
เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน AEC 23 เมษายน 2557
โครงการเสิรมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 4 ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2557 23 เมษายน 2557
มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน, รับผิดชอบเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ, รักษาราชการแทน, รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ แทน ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 22 เมษายน 2557
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 21 เมษายน 2557
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 17 เมษายน 2557
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2557 09 เมษายน 2557
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2557 09 เมษายน 2557
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) 08 เมษายน 2557
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) 03 เมษายน 2557
การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) 03 เมษายน 2557
การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) 02 เมษายน 2557
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง (ว 21) 02 เมษายน 2557
โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา 31 มีนาคม 2557
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 25 มีนาคม 2557
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2558 24 มีนาคม 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 21 มีนาคม 2557
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 19 มีนาคม 2557
ตัวอย่างการแต่งกายถ่ายรูปสำหรับติดบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ 19 มีนาคม 2557
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 19 มีนาคม 2557
รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1 19 มีนาคม 2557
โครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 4 ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2557 19 มีนาคม 2557
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 19 มีนาคม 2557
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2557 19 มีนาคม 2557
การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝันปีงบประมาณ 2557 17 มีนาคม 2557
ซ้อมความเข้าใจการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) 17 มีนาคม 2557
มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 17 มีนาคม 2557
ขอเปลี่ยนแปลงโควตาลูกจ้างประจำ 17 มีนาคม 2557
โครงการ " มหกรรมตลาดนัดความรู้ เมืองลีงวิชาการ " 11 มีนาคม 2557
การประชุมขยายผลการใช้โปรแกรมรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ด้วยระบบประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ฟ 11 มีนาคม 2557
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงานสำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม(เพิ่มเติม) 11 มีนาคม 2557
การรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2557 บนเว็บไซต์ 07 มีนาคม 2557
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียนปีการศึกษา 2557 07 มีนาคม 2557
กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีและคำขวัญหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก" 07 มีนาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมกีฬาสำหรับเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ประจำปี2557 07 มีนาคม 2557
ติดตามเอกสารของนักเรียนทุนเก่าประจำปีการศึกษา 2557 07 มีนาคม 2557