หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งโรงเรียนด่วนที่สุด

ให้ทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลเกษียณด่วนประกาศ