SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> function Start(page) { OpenWin = this.open(page, "CtrlWindow","toolbar=No,menubar=No,location=No,scrollbars=No,resizable=Yes,status=No,width=400,height=280,top=150,"); } ::ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)::
 
เมนูหลัก
 
     
 หน้าแรก
 ประวัติโรงเรียน
 อัตลักษณ์โรงเรียน
 ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลนักเรียน
 ทำเนียบบุคลากร
 ผลงานวิชาการ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมดีเด่น
 กระดานข่าว
 ติดต่อเรา
 facebook
 
     
 
 
เว็บไซต์เครื่อข่ายบริหารฯเมือง 1
 
     
     
 
 
 
     
 ชั้น อนุบาล 1 (ครูกฤติกา)
 ชั้น อนุบาล 2 (ครูบรรจง)
 ชั้น ป.1 (ครูสมมาตร)
 ชั้น ป.2 (ครูอมรรัตน์)
 ชั้น ป.3 (ครูเสาวณีย์)
 ชั้น ป.4/1 (ครูเชาวนี)
 ชั้น ป.4/2 (ครูมีสง่า)
 ชั้น ป.5/1 (ครูกัลยา)
 ชั้น ป.5/2 (ครูผุสดี)
 ชั้น ป.6/1 (ครูสุชาติ)
 ชั้น ป.6/2 (ครูพรรณทิพย์)
 ผอ. กระแสร์ อิ่มใจ
 
     
 
 
แนะนำเว็บไซต์
 
     

 

     
 
 สวัสดี ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราฎร์สงเคราะห์)จะเปิดเรียนภาคการศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ในวันที่ 1 พ.ย. 2554
   
   
  วีดีทัศน์นำเสนอห้องสมุดลำชี ห้องสมุด 3D  
     
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.  DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพป.โรงเรียน บุคลากร นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทาง
การศึกษาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
e-media ที่หลายหลาย

ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา

ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่และให้ บริการสื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ.

โครงการอาหารกลางวัน
ที่เกิดจากความตระหนัก
ของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหา 
ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก
มุมศึกษานิเทศก์  Supervisory
เป็นสื่อกลางให้ข่าวสาร แนะนำ แลกเปลี่ยนสื่อการสอน คลังข้อ สอบ ดาวน์โหลด นิเทศออนไลน์
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุก ๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง ด้วย ICT
OBEC MOU
บันทึกข้ตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง สพฐ.กับหน่วยงานต่างๆ
OฺBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน
ห้องเรียนทันข่าว นำเอาข่าว สารประจำวันมาวิเคราะห์เจาะลึก ร้อยเรียง ออกมาในลักษณะ บทความ ที่มีสาระครบถ้วน สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนา นุกรม ค้นหา คำศัพท์ออนไลน์ คลังความรู้สำหรับเยาวชน
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย
E-BOOK สทร.สพฐ.
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน โครงการของ สพฐ. ที่จะพัฒนา ยกระดับโรงเรียนและคุณภาพ
ให้เสมอภาคทางการศึกษา
   

 

รวมแบบทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ข้อสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปี 50
   - คณิตศาสตร์
   - วิทยาศาสตร์
   - ภาษาไทย
   - เฉลย
   - เนื้อหาการสอบปี 50
ข้อสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปี 51
   - คณิตศาสตร์
   - วิทยาศาสตร์
   - ภาษาไทย
   - เฉลย
ข้อสอบ O-NETชั้น ป.6 ปี 52
    - การงานอาชีพ ศิลปะ
    - ภาษาไทย คณิตศาสตร์
    - สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์
    - ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ
    - เฉลยคณิตศาสตร์
 เว็บไซต์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
       
รวมแบบทดสอบ แนวข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ข้อสอบ NT ป.3
    - คณิตศาสตร์ชุดที่ 1
    - คณิตศาสตร์ชุดที่ 2
    - คณิตศาสตร์ชุดที่ 3
    - คณิตศาสตร์ชุดที่ 4
ข้อสอบ NT ป.3
  - ภาษาไทยชุดที่ 1
  - ภาษาไทยชุดที่ 2
  - ภาษาไทยชุดที่ 3
  - ภาษาไทยชุดที่ 4
 - แบบทดสอบการอ่านจับใจ ความระดับประถมศึกษา
 
แบบทดสอบพร้อมเฉลยของ บ.เสริมปัญญา จำกัด 5 สาระหลัก
รวมข้อสอบ O-NET ปี 48 - 52 ชั้น ป.6 , ม.3 ,ม.6
     
 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา
 
     

     
 
 
เว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศ
 
     
     
 
 
เว็บไซต์สื่อการเรียนรู้
 
     
     
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
     
แบบใบลากิจ ลาป่วย
แบบยกเลิกวันลา
แบบนิเทศห้องเรียนตามเกณฑ์
แบบบันทึกการนิเทศห้องเรียน
แบบแผนงาน โครงการ
แบบปะหน้าหนังสือราชการ
แบบรายงานโครงการ
แบบรับ - ส่งงาน (ย้าย)
แบบรับ ส่งมอบงาน (ย้าย) ผู้บริหาร
แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ
แบบหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนร้
แบบฟอร์มแผนจัดประสบการณ์
แบบรายงานตนเอง
แบบรายงาน CAR 1
แบบรายงาน CAR 2
แบบรายงาน CAR 3
แบบฟอร์ม CAR 4

แบบประเมินความดีความชอบครู
แบบประเมินความดีความชอบ
ผู้บริหาร

แบบสมุดบันทึกความดี
แบบรายงานการใช้ใบเสร็จ
แบบรายงานการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี

แบบใบรับพัสดุ
แบบทะเบียนวัสด
แบบทะเบียนครุภัณฑ์
ใบเบิกพัสดุ
ใบยืมครุภัณฑ์
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสมัครเข้าเรียน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
แบบหนังสือขอบคุณ
แบบประเมินสมรรถนะสู่ ID-PLAN
แบบฟอร์มทางภาษีของสรรพากร
รวมแบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบ บค. ต่าง ๆ
แบบประเมินครูดีในดวงใจ
แบบประกาศรับนักเรียน
แบบใบลาออกจากราชการ
แบบใบประกาศเกียรติคุณบัตร
แบบรายงานตามมาตรการยกระดับ
คุณภาพทุก 15 วัน

บันทึก MOU ใช้งบประมาณ
ข้อบังคับว่าด้วยทุนการศึกษา
แบบบันทึกตรวจสอบการอ่าน เขียน


     
 
 
เว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศ
 
     


      
 
 โรงเรียนบ้านลำชี (วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
หมู่ที่  6 ตำบลคอโค  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 32000  โทรศัพท์ 0-4459-0237
สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต