เมนูหลัก
 
     
 หน้าแรก
 ประวัติโรงเรียน
 อัตลักษณ์โรงเรียน
 ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลนักเรียน
 ทำเนียบบุคลากร
 ผลงานวิชาการ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมดีเด่น
 กระดานข่าว
 ติดต่อเรา
 facebook
 
     
 
 
เว็บไซต์เครื่อข่ายบริหารฯเมือง 1
 
     
     
 
 
 
     
 ชั้น อนุบาล 1 (ครูกฤติกา)
 ชั้น อนุบาล 2 (ครูบรรจง)
 ชั้น ป.1 (ครูสมมาตร)
 ชั้น ป.2 (ครูอมรรัตน์)
 ชั้น ป.3 (ครูเสาวณีย์)
 ชั้น ป.4/1 (ครูเชาวนี)
 ชั้น ป.4/2 (ครูมีสง่า)
 ชั้น ป.5/1 (ครูกัลยา)
 ชั้น ป.5/2 (ครูผุสดี)
 ชั้น ป.6/1 (ครูสุชาติ)
 ชั้น ป.6/2 (ครูพรรณทิพย์)
 ผอ. กระแสร์ อิ่มใจ
 
     
 
 สวัสดี ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราฎร์สงเคราะห์)จะเปิดเรียนภาคการศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ในวันที่ 1 พ.ย. 2554
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 โรงเรียนบ้านลำชี (วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
ตั้งอยู่ หมู่ที่  6 ตำบลคอโค  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 32000  โทรศัพท์ 0-4459-0237

เส้นทางการเดินทางไปยัง โรงเรียนบ้านลำชีวุฒิวงราษฎร์สงเคราะห์

โรงเรียนบ้านลำชีวุฒิวงราษฎร์สงเคราะห์อยู่ห่าง
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 ประมาณ 10 กิโลเมตร

 
   
 
   
 
 
 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา
 
     

     
 
 
เว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศ
 
     
     
 
 
เว็บไซต์สื่อการเรียนรู้
 
     
     
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
     
แบบใบลากิจ ลาป่วย
แบบยกเลิกวันลา
แบบนิเทศห้องเรียนตามเกณฑ์
แบบบันทึกการนิเทศห้องเรียน
แบบแผนงาน โครงการ
แบบปะหน้าหนังสือราชการ
แบบรายงานโครงการ
แบบรับ - ส่งงาน (ย้าย)
แบบรับ ส่งมอบงาน (ย้าย) ผู้บริหาร
แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ
แบบหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนร้
แบบฟอร์มแผนจัดประสบการณ์
แบบรายงานตนเอง
แบบรายงาน CAR 1
แบบรายงาน CAR 2
แบบรายงาน CAR 3
แบบฟอร์ม CAR 4

แบบประเมินความดีความชอบครู
แบบประเมินความดีความชอบ
ผู้บริหาร

แบบสมุดบันทึกความดี
แบบรายงานการใช้ใบเสร็จ
แบบรายงานการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี

แบบใบรับพัสดุ
แบบทะเบียนวัสด
แบบทะเบียนครุภัณฑ์
ใบเบิกพัสดุ
ใบยืมครุภัณฑ์
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสมัครเข้าเรียน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
แบบหนังสือขอบคุณ
แบบประเมินสมรรถนะสู่ ID-PLAN
แบบฟอร์มทางภาษีของสรรพากร
รวมแบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบ บค. ต่าง ๆ
แบบประเมินครูดีในดวงใจ
แบบประกาศรับนักเรียน
แบบใบลาออกจากราชการ
แบบใบประกาศเกียรติคุณบัตร
แบบรายงานตามมาตรการยกระดับ
คุณภาพทุก 15 วัน

บันทึก MOU ใช้งบประมาณ
ข้อบังคับว่าด้วยทุนการศึกษา
แบบบันทึกตรวจสอบการอ่าน เขียน


     
 
 
เว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศ
 
     


      
 
 
เว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศ
 
     
     
 
 
เว็บไซต์สื่อการเรียนรู้
 
     
     
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
     
แบบใบลากิจ ลาป่วย
แบบยกเลิกวันลา
แบบนิเทศห้องเรียนตามเกณฑ์
แบบบันทึกการนิเทศห้องเรียน
แบบแผนงาน โครงการ
แบบปะหน้าหนังสือราชการ
แบบรายงานโครงการ
แบบรับ - ส่งงาน (ย้าย)
แบบรับ ส่งมอบงาน (ย้าย) ผู้บริหาร
แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ
แบบหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนร้
แบบฟอร์มแผนจัดประสบการณ์
แบบรายงานตนเอง
แบบรายงาน CAR 1
แบบรายงาน CAR 2
แบบรายงาน CAR 3
แบบฟอร์ม CAR 4

แบบประเมินความดีความชอบครู
แบบประเมินความดีความชอบ
ผู้บริหาร

แบบสมุดบันทึกความดี
แบบรายงานการใช้ใบเสร็จ
แบบรายงานการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี

แบบใบรับพัสดุ
แบบทะเบียนวัสด
แบบทะเบียนครุภัณฑ์
ใบเบิกพัสดุ
ใบยืมครุภัณฑ์
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสมัครเข้าเรียน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
แบบหนังสือขอบคุณ
แบบประเมินสมรรถนะสู่ ID-PLAN
แบบฟอร์มทางภาษีของสรรพากร
รวมแบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบ บค. ต่าง ๆ
แบบประเมินครูดีในดวงใจ
แบบประกาศรับนักเรียน
แบบใบลาออกจากราชการ
แบบใบประกาศเกียรติคุณบัตร
แบบรายงานตามมาตรการยกระดับ
คุณภาพทุก 15 วัน

บันทึก MOU ใช้งบประมาณ
ข้อบังคับว่าด้วยทุนการศึกษา
แบบบันทึกตรวจสอบการอ่าน เขียน


     
 
 
เว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศ
 
     


      
 


 โรงเรียนบ้านลำชี (วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
หมู่ที่  6 ตำบลคอโค  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 32000  โทรศัพท์ 0-4459-0237
สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต